Schoolregels

Regels kunnen soms lastig zijn, maar niemand kan zonder regels.

Schoolregels
De zeven belangrijke schoolregels hebben we op rijm gezet:

  • Ik weet dit al heel lang, ik loop rustig door de gang.
  • Doe niets bij een ander kind, wat je zelf niet prettig vindt.
  • Je loopt met je fiets over het plein, dat is veilig voor groot en klein.
  • Ik ben zuinig op wat ik gebruik, een boek, een pen, een tas of struik.
  • Voor rommel en plastic zakken staan er overal afvalbakken.
  • Mobieltje mee in de klas, juf of meester is dan de oppas.
  • Het is de bedoeling dat je wacht, met op school komen tot kwart over acht.

Centraal binnen school staat het respect hebben voor elkaar.
Respect betekent dat we niet gaan schoppen, slaan en schelden. Heb je ruzie dan probeer je met praten een oplossing te vinden voor je probleem/ ruzie. Lukt dit niet dan ga je naar de meester of juf. Er worden geen schuttingwoorden gebruikt. Het is leerlingen niet toegestaan andere leerlingen, leerkrachten en overig personeel in woord en/of gebaar te beledigen, te bedreigen of aan te vallen. Wanneer dit wel gebeurt wordt eerst een gesprek gevoerd met het kind. Hierna vindt een gesprek plaats met de ouders van het betreffende kind plaats.

We gaan zorgvuldig om met de materialen en onze omgeving (ons milieu). Expres of per ongeluk toegebrachte schade aan de gebouwen en/of bezittingen van de school, eigendommen van leerlingen, leerkrachten en overig personeel van de school, wordt op kosten van degene(n) die deze schade veroorzaakt heeft/hebben, hersteld of vergoed.(zie Coll. WA verz. elders).

Er wordt op school alleen tussen 10.20 uur en 10.45 uur iets gegeten. De kinderen kunnen dan een stuk fruit of een boterham meenemen (geen snoep, chips). Afval wordt in de klas en buiten op het plein in de prullenbak gegooid.

Schoolspullen (o.a. boeken en schriften) worden in een stevige tas meegenomen. We gaan er voorzichtig mee om.

Afspraak ten aanzien van mobiele telefoons/mp3-spelers/i Pods:

Het komt steeds vaker voor dat kinderen in de bovenbouw een mobiele telefoon hebben. Voor thuis en in de vrije tijd is dat een privékwestie.
Op school is het goed om hier afspraken over te hebben. Zo voorkomen we dat kinderen onder schooltijd bellen, whatsappen, foto’s maken, spelletjes doen etc. Ook voorkomen we dat er iets kwijt raakt, of stuk gaat. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van en beschadigingen aan deze elektronische apparatuur.

Afspraak:
Indien er om goede redenen (bv. bereikbaarheid voor en na schooltijd) toch een mobieltje meegegeven wordt, dan wordt dit aan het begin van de schooldag uitgezet en afgegeven aan de leerkracht. Aan het eind van de schooldag wordt het mobieltje weer meegegeven.

De schoolregels komen regelmatig in de groep aan de orde. Als iedereen zich houdt aan de regels, kunnen we van de school voor iedereen een fijne én veilige plek maken. Bij een ernstige overtreding van de schoolregels kan er overgegaan worden tot schorsing/verwijdering (zie protocollen)

Schoolplan
Voor de komende periode 2015-2019 is een schoolplan geschreven. In het schoolplan worden de plannen beschreven, o.a. gericht op de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Het samenwerken aan dit plan door team én ouders versterkt het draagvlak, het scherpt onze visie en verschaft inzicht in de onderwerpen die we willen gaan aanpakken voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Dit plan ligt ter inzage op school.

Het schoolplan zal fungeren als:

 • planningsdocument
 • verantwoordingsdocument
 • kwaliteitsdocument
 • voorlichtingsdocument

Protocollen
De volgende protocollen liggen ter inzage op school:
Luizenprotocol
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben de meeste kans op hoofdluis. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat er een luizenprotocol op school aanwezig is en in geval van hoofdluis gevolgd wordt. Dit protocol is op school in te zien.

Pestprotocol
Op school hanteren wij het KiVa-protocol. Hierin staat bijv. beschreven wat we onder pesten verstaan en wat de consequenties (kunnen) zijn voor het pestslachtoffer, de pester en de groep. Ook kunt u erin lezen hoe we op ‘De Wingerd’ omgaan met pestgedrag. Het KiVaprotocol staat als download op de website van de school.

Rouwprotocol
Een rouwprotocol is ook aanwezig en geeft ons als school handvatten hoe te handelen in geval van ernstige ziekte en/of overlijden.

Echtscheidingsprotocol
Op school is een echtscheidingsprotocol aanwezig. Hierin kunt u lezen hoe wij, in het belang van het kind, handelen in geval van echtscheiding.

Protocol kindermishandeling
Signalering van kindermishandeling is een moeilijke zaak. Het team heeft hier een studiedag over gevolgd. Aan de hand van dit protocol kunnen leerkrachten mishandeling/verwaarlozing signaleren. Ook dit protocol is op school in te zien.

Procedure voor toelating, schorsing en verwijdering
Bij overtreding van de schoolregels kan de sanctie bestaan uit in beslagname van zaken of goederen, een taakstraf of schorsing voor een bepaalde tijd. Voor verwijdering van school gelden de regels zoals die zijn vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs (art. 39, 40 en 58). Op school is deze procedure in te zien.

Protocol overgang van groep 2 naar groep 3
Soms ontstaat er twijfel gedurende groep 2 of een leerling wel of niet door kan gaan naar groep 3. Echter een jaar kleuterverlenging is een jaar doubleren. Is dit noodzakelijk? In het protocol zetten we de beslissingsprocedure uiteen

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen